A MOB és a MPB stratégiai partnere

Alapításának tizedik évfordulóját ünnepelte a BOM

A Budapesti Olimpiai Mozgalom né­ven lét­re­jött szer­ve­zet MTI-hez el­jut­ta­tott köz­le­mé­nyé­ből ki­de­rült, a BOM ala­pí­tói és ve­ze­tői az olim­pi­á­ra nem csu­pán sport­ese­mény­ként te­kin­tet­tek, ha­nem egy olyan gi­gan­ti­kus fej­lesz­té­si prog­ram­ként, amely a fő­vá­ros fej­lő­dé­sét, nem­zet­kö­zi te­kin­té­lyét, az ott élő em­be­rek éle­tét ki­emel­ke­dő­en po­zi­tív mó­don be­fo­lyá­sol­ná.

"Az idő­köz­ben ki­rob­bant gaz­da­sá­gi vi­lág­vál­ság, majd az Európát sú­lyo­san meg­ren­dí­tő eu­ró­vál­ság ar­ra kény­sze­rí­tet­te a BOM ve­ze­tő­it, hogy 2011-ben a pá­lyá­zást le­ve­gyék a na­pi­rend­ről, amíg ked­ve­ző for­du­lat nem áll be Magyarország és a vi­lág gaz­da­sá­gi hely­ze­tét te­kint­ve. Ennek meg­fe­le­lő­en 2012-ben az ala­pí­tók a BOM-ot át­ala­kí­tot­ták ala­pít­vánnyá az­zal a cél­lal, hogy ma­gyar spor­to­lók olim­pi­ai fel­ké­szü­lé­sét tá­mo­gat­va já­rul­jon hoz­zá ha­zánk ha­gyo­má­nyo­san ki­vá­ló sze­rep­lé­sé­hez az öt­ka­ri­kás já­té­ko­kon, és ezen ke­resz­tül Budapest egy maj­da­ni olim­pi­ai pá­lyá­za­tá­nak si­ke­ré­hez" - ol­vas­ha­tó a köz­le­mény­ben, amely le­szö­ge­zi, a BOM a Magyar Sportért Alapítvány el­ső lé­pés­ként egy ösz­tön­díj­prog­ra­mot in­dí­tott a spor­to­lói kar­ri­er mel­lett fel­ső­fo­kú vagy szak­mát adó ta­nul­má­nyo­kat foly­ta­tó olim­pi­ai ke­ret­ta­gok ré­szé­re.

Szalay-Berzeviczy Attila ku­ra­tó­ri­u­mi el­nök sze­rint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság ál­tal ta­valy de­cem­ber­ben el­fo­ga­dott Agenda2020 el­ne­ve­zé­sű re­form­prog­ram meg­hoz­ta a po­zi­tív for­du­la­tot a bu­da­pes­ti olim­pia esé­lye­it il­le­tő­en, így a BOM is­mét csa­ta­sor­ba állt az olim­pia ügye mö­gött. Úgy vél­te, tör­té­nel­mi le­he­tő­ség előtt áll nem csu­pán a fő­vá­ros, de Magyarország is és egy­ál­ta­lán nem az esély­te­le­nek nyu­gal­má­val szállt ring­be Hamburggal, Los Angelesszel, Párizzsal és Rómával szem­ben a 2024-es já­té­kok ren­de­zé­si jo­gá­ért.

"Magyarország az Európai Unió leg­di­na­mi­ku­sab­ban fej­lő­dő ré­gi­ó­já­ban he­lyez­ke­dik el, amely még so­ha nem ren­de­zett olim­pi­át. Meg va­gyok győ­ződ­ve ar­ról, hogy előbb-utóbb Kelet-Közép-Európának is meg kell kap­nia a ren­de­zés le­he­tő­sé­get, mint ahogy azt is biz­tos­ra ve­szem, hogy a tér­ség­ben az olim­pia és a pa­ra­lim­pia meg­ren­de­zé­sé­nek szem­pont­já­ból a leg­tö­ké­le­te­sebb hely­szín Magyarország len­ne" - szö­gez­te le Szalay-Berzeviczy, aki hoz­zá­tet­te, a BOM az ösz­tön­díj prog­ram to­váb­bi mű­köd­te­té­se mel­lett fon­tos fel­ada­tá­nak te­kin­ti a pá­lyá­zat szak­mai és kom­mu­ni­ká­ci­ós tá­mo­ga­tá­sát, együtt­mű­köd­ve a kor­mánnyal, a fő­vá­ros ve­ze­té­sé­vel, va­la­mint a Magyar Olimpiai Bizottsággal.

Forrás: MTI

http://webradio.hu/hirek/sport/alapitasanak_tizedik_evfordulojat_unnepelte_a_bom

Támogatóink